Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 - Prijs
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Levering, levertijd en uitvoering
Artikel 7 - Abonnementhouders
Artikel 8 - Herroeping/Retournering
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - Gegevensbescherming
Artikel 11 - Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 12 - Wijzigingen
Artikel 13 - Ontbinding
Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Hoil B.V.
handelend onder de naam/namen: Hoil
Vestigingsadres:
Weerdskampweg 9, 5222 BA ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 234 0718
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur
E-mailadres: info@hoil.nl
KvK-nummer: 81392958
BTW nummer: NL862069555B01Artikel 2 - Toepasselijkheid
Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Hoil BV (“Hoil”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Hoil uitdrukkelijk zijn aanvaard.
De Besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Hoil.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
Tussen Hoil en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Hoil accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Hoil beschikbaar gemaakte formulier.

Artikel 4 - Prijs
Hoil behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Hoil Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Hoil wordt vermeld bij uitgifte.
Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Hoil vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Hoil merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, e-mail, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden - kortingscodes wordt ontzegd. Hoil behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
Hoil behoudt zich het recht om ten alle tijden uitgegeven kortingscodes te annuleren en opgebouwde tegoeden met terugwerkende kracht te verrekenen.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Hoil BV kan producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, stijgende grondstofprijzen of inflatie en waar de ondernemer geen invloed op heeft, jaarlijks met variabele prijzen aanbieden.
Artikel 5 - Betaling
Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Hoil aangeboden betalingsmogelijkheden.
Bij het gebruik van een betalingslink die door Hoil voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Hoil toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 12,50 aan kosten in rekening gebracht.
Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Hoil gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
De producten blijven in eigendom van Hoil totdat Besteller de producten heeft betaald.
Facturen en betalingsherinneringen worden door Hoil uitsluitend elektronisch verstuurd.

Artikel 6 - Levering, levertijd en uitvoering
Levering geschiedt op kosten van Hoil op het bij de bestelling opgegeven adres.
De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
Hoil biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
Besteller is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Hoil de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

Artikel 7 - Abonnementhouders
Levering van abonnementhouders vindt maandelijks plaats op datum van eerste bestelling.
Maandelijkse automatische incasso vindt 7 dagen plaats voor levering.
Abonnementhouders kunnen kosteloos het abonnement pauzeren 7 dagen voor leveringsdatum.
Het abonnement kan 14 dagen voor de levering van de nieuwe maand worden beëindigd.
Beëindiging contract: De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Hoil aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor het opzeggen hanteert Hoil 7 dagen voor de eerstvolgende levering als deadline.

Artikel 8 - Herroeping/Retournering
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Hoil, Weerdskampweg 9, 5222BA s’-Hertogenbosch | info@hoil.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.hoil.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping verzoek sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Terugbetaling als gevolg van herroeping zal binnen 14 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring plaats te vinden na ontvangst van retour.
Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hoil retourneren conform de door Hoil gegeven instructies.
Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Hoil BV, Weerdskampweg 9, 5222 BA ‘s-Hertogenbosch
Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Hoil de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.
De Besteller draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hoil BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Besteller de kosten voor terugzending niet te dragen.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Besteller.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Hoil BV kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Hoil BV dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 10 - Gegevensbescherming
De door Besteller aan Hoil verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hanteert. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.


Artikel 11 - Garantie en aansprakelijkheid
Hoil staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Bij een overeenkomst met een consument wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomende beding dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding


Artikel 12 - Wijzigingen
Hoil behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.


Artikel 13 - Ontbinding
Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt heeft Hoil de keuze om:
a.) de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Hoil gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
b.) de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Hoil behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht
Op alle verbintenissen tussen Hoil en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
De Arrondissementsrechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Hoil en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Formulier voor herroeping

Als je de overeenkomst wilt herroepen, dan kun je dat schriftelijk doen met dit formulier. Wij zijn wettelijk verplicht om dit altijd aan te bieden aan jou als klant. Het volstaat echter ook om ons op een andere manier te benaderen om een order te annuleren. Bijvoorbeeld door te mailen (info@hoil.nl) of te bellen: 073 234 0718.
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).

A. Aan:
Hoil B.V.
Weerdskampweg 9
5222 BA ‘s-HertogenboschB. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
De verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
De levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
De verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
Herroept/herroepen*

C. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consument(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend).

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Dit formulier kun je op twee manieren bij ons aanleveren:
Je kunt het versturen per e-mail, naar info@hoil.nl
Je kunt het ingevuld verzenden per post (zonder postzegel) naar bovenstaand adres.


Aanvullende voorwaarden van Hoil

Incassobeding
In geval van wanbetaling van de Besteller heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Aanmanings- en incassokosten kunnen maximaal € 40,00 per pakket bedragen.

Laatste update: ‘s-Hertogenbosch, December 2023